نوشته‌ها

مطالعه ی شخصیت های عروسکی در سینمای کودک دهه های شصت و هفتاد قرن چهارده شمسی ایران از منظر جامعه شناختی

کودکان سرمایه های انسانی ارزشمند و با اهمیت جوامع مختلف محسوب می شوند که برنامه ریزی برای پرورش و آموزش صحیح آنها اهمیت فراوانی دارد. در این میان سینما به عنوان یک رسانه ی قدرتمند از قابلیت های زیادی برای این منظور برخوردار است. اما در حال حاضر عدم حضور مستمر و پیوسته ی فیلم‌های مطلوب و مناسب کودک و نوجوان تولید شده در ایران و به دنبال آن فیلم‌های عروسکی، خلأ بزرگی برای سینمای این مرز و بوم ایجاد کرده است و به نوعی سینمای کودک و نوجوان و سینمای عروسکی ایران که گونه ای نادر در صنعت سینمای کشورمان و حتی جهان محسوب می شود را در معرض رکود و آسیب های جدّی قرار داده است این در حالیست که زمانی سینمای عروسکی ایران دوران درخشانی را سپری کرده است. پژوهش حاضر ضمن معرفی سینمای عروسکی ایران به مطالعه سیر تکامل این گونه از سینما و همچنین سینمای کودک و نوجوان ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته ، سپس سینمای عروسکی ایران را به‌طور خاص در دهه‌های 60 و 70 شمسی مورد توجه قرارداده است تا به وسیله آن به پاسخی مناسب برای این سوال دست یابد که چرا سینمای عروسکی ایران و به دنبال آن شخصیت های عروسکی در دهه های 60 و 70 شمسی به این سطح از مقبولیت و موفقیت دست یافت؟ و آیا شرایط اجتماعی بر شخصیت های عروسکی و محتوای فیلم های عروسکی تاثیر گذار بوده است یا نه؟ این پژوهش با روش تحقیق اسنادی -کتابخانه‌ای و استفاده از منابع معتبر اینترنتی و همچنین بهره گیری از مصاحبه های حضوری با تعدادی از فعالان سینمای کودک و نوجوان ایران نتیجه می گیرد که مدیریت و برنامه ریزی صحیح ،شرایط بحرانی جنگ و نیاز مردم به فیلم های مفّرح، نبود رقبای جدی برای سینمای عروسکی ایران، خلاقّیت و جذابیت ذاتی بعضی از عروسکها و درنهایت تاثیرگذاری تلویزیون به عنوان رسانه ای سراسری در معرفی و ماندگاری شخصیت های عروسکی بر اذهان عمومی، از جمله عوامل موفقیت تعدادی از فیلمهای عروسکی هستند.

پدیدآور: اکرم محققیان استاد راهنما: ابوالقاسم دادور استاد راهنما: مجید فدائی

دریافت فایل